Ligje

Ligji 152 2013 Per nepunesin civil, i ndryshuar  

Ligji Nr. 57 2020 Për pyjet