Ligje

Ligji Nr.9693, datë 19.3.2007 Për fondin kullosor

Ligji 152 2013 Për nënpunesin civil, i ndryshuar  

Ligji Nr. 57 2020 Për pyjet