DREJTORITË

Drejtoria e Analizës dhe Performancës

Drejtoria e Menaxhimit dhe Kontrollit

Drejtoria e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse

MISIONI

Agjencia Kombëtare e Pyjeve, ka si mision: “Mirëqeverisjen e pyjeve në nivel kombëtar, ruajtjen dhe zhvillimin e tyre, përdorimin e qëndrueshëm dhe shumëfunksional të burimeve në fondin pyjor kombëtar, si pasuri natyrore me rëndësi kombëtare”.

FUNKSIONET

Ka rolin e një autoriteti që garanton performancën dhe efikasitetin e sektorit të pyjeve, siguron standarde dhe metodologji për aktivitetet dhe operacionet e sektorit, angazhon palët e interesuara dhe forcon koordinimin/bashkëpunimin midis tyre. Krijon një sistem të përshtatshëm për mbledhjen e informacionit dhe transferimin e njohurive.

PËRGJEGJËSITË

AKP është një institucion publik, buxhetor, në varësi të ministrisë përgjegjëse për pyjet (aktualisht MTM); Përgjegjëse për garantimin e performancës dhe standardeve në lidhje me fondin pyjor kombëtar. Ka statusin e personit juridik shtetëror, që financohet nga buxheti i shtetit.

0 M +

Hektarë Pyje

0 Milion m3

Volumi i Lëndës Drusore

0 Mijë +

Hektarë kullota

Politikat për Pyjet
2018
31 Dhjetor 2018, KM miratoi Dokumentin e Politikave për Pyjet (2019-2030)
Ngritja e AKP
2019
VKM Nr. 570, datë 17.7.2019 ‘’Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e Agjencisë Kombëtare të Pyjeve’’
Urdhri i KM
2020
Urdhri Nr. 24, datë 03.02.2020 ’’Për miratimin e strukturës dhe organigramës të Agjencisë Kombëtare të Pyjeve”
Ligji
2020
LIGJI Nr. 57/2020 ‘’Për Pyjet” dt.30/04/2020
Urdhri i KM
2022
Nr. 192, datë 18.11.2022 ’’Për miratimin e strukturës dhe organikës së Agjencisë Kombëtare të Pyjeve”