Në Agjencinë Kombëtare të Pyjeve, Drejtori i Përgjithshëm, z. Artur Kala, zhvilloi një takim pune me znj. Zana Vokopola, Drejtor Ekzekutiv i Urban Research Institute
Specialistë të Agjencisë Kombëtare të Pyjeve dhe Inxhinierë të pyjeve të bashkisë Shijak në kuadër të vitit të pyjeve, ndërgjegjësimit dhe sensibilizimit, zhvilluan orë mësimore në klasë mbi rëndësinë e burimeve pyjore dhe kujdesin që duhet të tregojmë “Për pyjet”, në Gjimnazin “16 Shtatori”, Shijak dhe në Shkollën e Mesme të Bashkuar “Kajo Karafili”, Maminas
Specialistë të Agjencisë Kombëtare të Pyjeve dhe Inxhinierë të pyjeve të bashkisë Kavajë në kuadër të vitit të pyjeve, ndërgjegjësimit dhe sensibilizimit, zhvilluan orë mësimore në klasë dhe terren mbi rëndësinë e burimeve pyjore dhe kujdesin që duhet të tregojmë “Për pyjet”, në Gjimnazin “Aleksandër Moisiu”, Kavajë dhe në Gjimnazin “Luz i Vogël”
Specialistë të Agjencisë Kombëtare të Pyjeve dhe Inxhinierë të pyjeve të bashkisë Rrogozhinë në kuadër të vitit të pyjeve, ndërgjegjësimit dhe sensibilizimit, zhvilluan orë mësimore në klasë dhe terren mbi rëndësinë e burimeve pyjore dhe kujdesin që duhet të tregojmë “Për pyjet”, në Gjimnazin “Haxhi Qehaj”, Rrogozhinë dhe Shkolla e Mesme e Bashkuar “Gosë”, Gosë
Specialistë të Agjencisë Kombëtare të Pyjeve dhe Inxhinierë të pyjeve të bashkisë Has në kuadër të vitit të pyjeve, ndërgjegjësimit dhe sensibilizimit, zhvilluan orë mësimore në klasë mbi rëndësinë e burimeve pyjore dhe kujdesin që duhet të tregojmë “Për pyjet”, në Gjimnazin “Skënderbeu”, Has dhe në Shkollën e Mesme të Bashkuar “Arif Zeqiri”, Golaj
Në Agjencinë Kombëtare të Pyjeve, Drejtori i Përgjithshëm, z. Artur Kala, zhvilloi një takim pune me znj. Zana Vokopola, Drejtor Ekzekutiv i Urban Research Institute
Specialistë të Agjencisë Kombëtare të Pyjeve dhe Inxhinierë të pyjeve të bashkisë Shijak në kuadër të vitit të pyjeve, ndërgjegjësimit dhe sensibilizimit, zhvilluan orë mësimore në klasë mbi rëndësinë e burimeve pyjore dhe kujdesin që duhet të tregojmë “Për pyjet”, në Gjimnazin “16 Shtatori”, Shijak dhe në Shkollën e Mesme të Bashkuar “Kajo Karafili”, Maminas
Specialistë të Agjencisë Kombëtare të Pyjeve dhe Inxhinierë të pyjeve të bashkisë Kavajë në kuadër të vitit të pyjeve, ndërgjegjësimit dhe sensibilizimit, zhvilluan orë mësimore në klasë dhe terren mbi rëndësinë e burimeve pyjore dhe kujdesin që duhet të tregojmë “Për pyjet”, në Gjimnazin “Aleksandër Moisiu”, Kavajë dhe në Gjimnazin “Luz i Vogël”
Specialistë të Agjencisë Kombëtare të Pyjeve dhe Inxhinierë të pyjeve të bashkisë Rrogozhinë në kuadër të vitit të pyjeve, ndërgjegjësimit dhe sensibilizimit, zhvilluan orë mësimore në klasë dhe terren mbi rëndësinë e burimeve pyjore dhe kujdesin që duhet të tregojmë “Për pyjet”, në Gjimnazin “Haxhi Qehaj”, Rrogozhinë dhe Shkolla e Mesme e Bashkuar “Gosë”, Gosë
Specialistë të Agjencisë Kombëtare të Pyjeve dhe Inxhinierë të pyjeve të bashkisë Has në kuadër të vitit të pyjeve, ndërgjegjësimit dhe sensibilizimit, zhvilluan orë mësimore në klasë mbi rëndësinë e burimeve pyjore dhe kujdesin që duhet të tregojmë “Për pyjet”, në Gjimnazin “Skënderbeu”, Has dhe në Shkollën e Mesme të Bashkuar “Arif Zeqiri”, Golaj

DREJTORITË

Drejtoria e Analizës dhe Performancës

Drejtoria e Menaxhimit dhe Kontrollit

Drejtoria e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse

MISIONI

Agjencia Kombëtare e Pyjeve, ka si mision: “Mirëqeverisjen e pyjeve në nivel kombëtar, ruajtjen dhe zhvillimin e tyre, përdorimin e qëndrueshëm dhe shumëfunksional të burimeve në fondin pyjor kombëtar, si pasuri natyrore me rëndësi kombëtare”.

FUNKSIONET

Ka rolin e një autoriteti që garanton performancën dhe efikasitetin e sektorit të pyjeve, siguron standarde dhe metodologji për aktivitetet dhe operacionet e sektorit, angazhon palët e interesuara dhe forcon koordinimin/bashkëpunimin midis tyre. Krijon një sistem të përshtatshëm për mbledhjen e informacionit dhe transferimin e njohurive.

PËRGJEGJËSITË

AKP është një institucion publik, buxhetor, në varësi të ministrisë përgjegjëse për pyjet (aktualisht MTM); Përgjegjëse për garantimin e performancës dhe standardeve në lidhje me fondin pyjor kombëtar. Ka statusin e personit juridik shtetëror, që financohet nga buxheti i shtetit.

0 M +

Hektarë Pyje

0 Milion m3

Volumi i Lëndës Drusore

0 Mijë +

Hektarë kullota

Politikat për Pyjet
2018
31 Dhjetor 2018, KM miratoi Dokumentin e Politikave për Pyjet (2019-2030)
Ngritja e AKP
2019
VKM Nr. 570, datë 17.7.2019 ‘’Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e Agjencisë Kombëtare të Pyjeve’’
Urdhri i KM
2020
Urdhri Nr. 24, datë 03.02.2020 ’’Për miratimin e strukturës dhe organigramës të Agjencisë Kombëtare të Pyjeve”
Ligji
2020
LIGJI Nr. 57/2020 ‘’Për Pyjet” dt.30/04/2020
Urdhri i KM
2022
Nr. 192, datë 18.11.2022 ’’Për miratimin e strukturës dhe organikës së Agjencisë Kombëtare të Pyjeve”