Vendime

1. VKM nr. 438, datë 8.6.2016 Për kriteret dhe rregullat e shfrytëzimit të pyjeve dhe të shitjes së materialit drusor e të prodhimeve të tjera pyjore e jopyjore, i përditësuar

2. VKM Nr. 814, datë 31.12.2018 Për miratimin e dokumentit të politikave për pyjet në shqipëri, 2019–2030

3. VKM NR. 570 datë 17.07.2019 Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e agjencisë kombëtare të pyjeve, i përditësuar

4. VKM Nr. 864, datë 24.12.2019 Për miratimin e dokumentit politik kombëtar për moshimin, 2020–2024, dhe të planit të veprimit për zbatimin e tij

5. VKM Nr. 537, datë 22.9.2021 Për përcaktimin e kostove të përllogaritura për pyllëzim kompensues, në rastet e ndryshimit të destinacionit të fondit pyjor

6. VKM Nr. 761, datë 9.12.2021 Për përcaktimin e kritereve dhe të procedurave për krijimin e rezervave strategjike të lëndës drusore në këmbë (të paprerë), ruajtjen dhe trajtimin

7. VKM Nr. 829, datë 24.12.2021 Për miratimin e kritereve të ushtrimit dhe të monitorimit të veprimtarive kërkimore-shkencore në fondin pyjor kombëtar

8. VKM nr. 171 datë 18.03.2022 Për ngritjen e bazave te RFP dhe RKP

9. VKM Nr. 284, datë 29.4.2022 Për përcaktimin e rregullave, procedurave dhe kriterevepër pajisjen me certifikatën e ekspertit në fushën e pyjeve dhe kullotave

10. VKM Nr. 558, datë 29.7.2022 Për përcaktimin e kritereve për ndarjen e shkeljeve mepasoja të lehta apo me pasoja të rënda dhe sanksionetfinanciare në fondin pyjor kombëtar

11. VKM Nr. 559 datë 29.7.2022 Për përcaktimin e çmimeve dhe tarifave për dhënien nëshfrytëzimpërdorim të fondit pyjor kombëtar për veprimtariekonomike si dhe për prodhimet dr

12. VKM Nr. 888, datë 27.12.2022 Për rastet e dhënies në përdorim dhe për ndryshimin e kategorisë së përdorimit, procedurat dhe dokumentacioni përkatës për ndryshimet e sipërfaqeve

13. VKM Nr. 267, datë 27.4.2023 Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 559, datë 29.7.2022, të këshillit të ministrave, për përcaktimin e çmimeve dhe tarifave për dhënien n

14. Udhëzim Nr. 17, datë 20.4.2023 Për bashkërendimin e funksioneve inspektuese në fushën e mbrojtjes së pyjeve

15. VKM Nr. 297, datë 17.5.2023 Për miratimin e procedurave për kryerjen e veprimtarive tëshfrytëzimit në fondin pyjor kombëtar nga individë apo subjektetë licencuara

16. URDHER MTM Nr.254,11.8.2023  Për miratimin e përmbajtjes dhe modeleve të akteve për kundërvajtjet në pyje