31 janar – 1 shkurt, në Durrës  u organizua takimi “ 3 st Interim Meeting of the REAWG on Sustainable Forest Management”

Në datat 31 janar – 1 shkurt 2023 në Durrës u organizua takimi “ 3 st Interim Meeting of the REAWG on Sustainable Forest Management”, me strehimin e Znj. Almira Zebi Xhembulla , Zv/ Ministre në Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit , Z. Artur Kala , Drejtori i Përgjithshëm i AKP Agjencia Kombëtare e Pyjeve , Z. Ylli Hoxha, përfaqësues i Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit dhe Z. Leonidha Peri, Dekani i Fakultetit i Shkencave Pyjore .
 Nën këto grupe të Përhershme të Punës për Zhvillimin Rural, Rajonal Regional Rural Development Standing Working Group, (SWG) këtu në vijim SWG, dhe iniciativat e Ministrisë së Sllovenë të Bujqësisë dhe të Ballkanit Perëndimor.
 Fokusi i kësaj iniciative do të jetë, politika i rolit përfitues të ndërsjelltë në fushën e politikave pyjore, përfshihen në bashkëpunim dhe shkëmbimit të praktikave të Menaxhimit të përgjithshëm të pyllit dhe gjuetisë në Ballkanin Perëndimor, në respekt të aspiratave të integrimit në BE, por edhe frymën e bashkëpunimit rajonal.
SWG po koordinon nismën në lidhjen me bujqësinë, ujin, pylltarinë dhe mbështetjen rurale dhe mbështetjen e zhvillimit social ekonomik në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Një bashkim i tillë, ndërmjet administratave kombëtare të pyjeve nga rajoni i Ballkanit Perëndimor, së bashku me ministrinë dhe akademinë, do të sjellin perfitime nga një ekonomi ekonomike, por edhe rajonin në një shkollë ekonomike individuale.
Gjate dy ditëve të Ballkanit dhe të Pyjeve të Perëndimit të Pyjeve të diskutuar rreth sfidave me të cilat janë përballur dhe përballet Sektori Pyjor mbi cështjet më të rëndësishme:
1. Strategjia dhe Planet Kombëtare për Pyjet në Vendin e Rajonit
2. Shkëmbimi i praktikave më të mira për rregullat e Rregulloreve EUTR dhe FLEGT në politikën kombëtare në Slloveni dhe të zbatohet në vazhdim të BE-së në fushën e parandalimit të shpyllëzimit.
3. Harmonizimi i Rregullit Kombëtar me Rregulloren EUTR dhe FLEGT në Shqipëri
4. Sfidat e Menaxhimit të Pyjeve private dhe komunale në Slloveni
5. Eksperienca me Inventarin Kombëtar të Pyjeve Slloveni dhe Shqiperi
6. Shtimi dhe përmirësimi i pyjeve në kuadër të IPARD III në Shqipëri
7. Prezantimi i procesit të përshtatjes së Programit Kombëtar Pyjor dhe afati i caktuar.

NJOFTIME