Grumbulli me Drurë pyjorë të llojeve Hartinë (Pinus Silvestris ) dhe pishë e zezë (Pinus nigra), në Ekonominë Pyjore Përparimaj – Darrdhë

Grumbulli me Drurë pyjorë të llojeve Hartinë (Pinus Silvestris ) dhe pishë e zezë (Pinus nigra), në Ekonominë Pyjore Përparimaj – Darrdhë , vendi i Dëmbrave , Devoll , Korçë .

Lartësia mesatare mbi nivelin e detit e grumbullit është 890 m .

Vitet e pyllezimeve ka qenë 1985-1986, mosha e drurëve 37 vjet . Sipërfaqja e pyllëzuar 2.2 ha me skemë pyllëzimi 1×2 me llojin hartinë dhe 1.5ha me skemë 1×2 me llojin pishë e zezë

Nje vlerë e shtuar për pyjet e Devollit.

Përkujdesja dhe shtimi i këtyre sipërfaqeve detyrë parësore për strukturat e Pyjeve në njesitë e vetqeverisjes vendore

NJOFTIME