Në vazhdim të aktiviteteve në kuadër të projektit “Promovimi i rimëkëmbjes së gjelbër në sektorin e pyjeve në Shqipëri” mbështetur nga UNDP Albania, përfaqësues nga Agjencia Kombëtare e Pyjeve, Fakulteti i Shkencave Pyjore dhe ekspertë ndërkombëtarë

Në vazhdim të aktiviteteve në kuadër të projektit “Promovimi i rimëkëmbjes së gjelbër në sektorin e pyjeve në Shqipëri” mbështetur nga UNDP Albania, përfaqësues nga Agjencia Kombëtare e Pyjeve, Fakulteti i Shkencave Pyjore dhe ekspertë ndërkombëtarë, demonstruan në terren shembuj të trajtimit të grumbujve pyjorë të ahut, duke ju përmbajtur parimit “Përafrimi i sivikulturës me natyrën në planifikimin e menaxhimit të pyjeve”.
Menaxhimi i pyjeve të ahut sa më afër natyralitetit të tyre për të arritur në rezultate sa më optimale në moshën e shfrytëzimit dhe duke ruajtur vazhdimësinë e prodhimit, është një nga sfidat që përballet jo vetëm vendi yne por gjithë rajoni e më gjerë.
Përdorimi i softuerëve në planifikimin dhe mbarështimin e grumbujve është një mundësi e mirë ku teknologjia ndimon në planifikimin e ndërhyrjeve dhe optimizimin e rezultateve.

NJOFTIME