Me z. Åke Nilsson ( Konsulent vlerësimi projekti), dhe z. Niall Condon ( Team leader i projektit LED)

Në Agjencinë Kombëtare të Pyjeve, Drejtori i Përgjithsëm, z. Artur Kala zhvilloi një takim me pjesëmarrjen e z. Åke Nilsson ( Konsulent vlerësimi projekti), z. Niall Condon ( Team leader i projektit LED) dhe z. Isuf Omuri ( Këshilltarë në CNVP).
Takimi kishte në fokus rezultatet e deritanishme të marrëveshjes së nënshkruar mes dy palëve, vizioni për të ardhmen dhe arritjet sipas projeketit LED. Agjencia në bashkëpunim me #CNVP synon që të rris efikasitetin e punës së saj.

-Bashkëpunimi lidhet me menaxhimin e burimeve natyrore në tërësi dhe të Bimëve Mjekesore e Prodhimeve të Dyta të Pyllit.
-Mbeshtetjen e strukturave te pushtetit vendor për mirëmenaxhimin e pyjeve dhe kullotave.

NJOFTIME